Szukaj:Słowo(a): obliczanie wartości netto wynagrodzenia
W SIWZ mam takie zapisy:
1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę w złotych polskich za wykonanie przedmiotu zamówienia w rozbiciu na wynagrodzenie brutto /łącznie z podatkiem VAT/,wysokość podatku VAT, stawkę VAT, która w niniejszym postępowaniu wynosi 22% i wynagrodzenie netto
2.W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ryczałtowej określonej za cały przedmiot zamówienia albo jego części, Zamawiający poprawi omyłki w następujący sposób:

a. uzna, iż prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia np. błąd w sumowaniu kwoty podatku VAT i ceny netto, błędnie wyliczoną wartość podatku VAT – w przypadku kiedy podano prawidłowo stawkę VAT.

Biorąc pod uwagę kwotę netto i dobrze wyliczony podatek VAT, uznałam że wykonawca pomylił się w sumowaniu dwóch pierwszych składników ceny.
[Wejherowo] Zaostrza się protest pracowników MZK

Wszystko wskazuje na to, że w autobusach komunikacji miejskiej Gdyni i Gdańska oraz w tamtejszych zajezdniach pojawią się flagi związków zawodowych, oznaczające poparcie akcji protestacyjnej kolegów z Wejherowa. Wejherowscy kierowcy, którzy domagają się podwyżek płac, poza ewentualną manifestacją, na razie nie planują innych form protestu.

- Mamy poparcie dla naszych działań ze strony kolegów z Trójmiasta - mówi Ryszard Janiuk, członek komitetu protestacyjnego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie. - Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność działająca w naszej firmie przystąpiła na początku lutego do porozumienia organizacji związkowych przedsiębiorstw komunikacji miejskich Gdyni i Gdańska. Podczas wczorajszego spotkania z zarządem spółki nie doszliśmy do porozumienia w kwestii wysokości podwyżek. Liczymy teraz na pomoc władz Wejherowa, które są właścicielem spółki. Jeśli do przyszłej środy nie uzyskamy satysfakcjonującej odpowiedzi, oflagowane zostaną autobusy i zajezdnie w Trójmieście. Planujemy też wspólną manifestację pod wejherowskim ratuszem. Jesteśmy pełni dobrej woli, ale cierpliwość kiedyś się kończy. Chcę uspokoić pasażerów: o tym, aby gdziekolwiek stanęły autobusy, na razie nie ma mowy.
MZK zatrudnia około 100 osób, z czego 60 to kierowcy.

- Oficjalnie podaje się, że płace wzrosły o kilka procent - wyjaśnia Ryszard Janiuk. - Wynika to jednak z coraz większej liczby nadgodzin, którą przepracowują kierowcy lub z przeszeregowań do wyższych grup w tabeli płac.

Związkowcy tłumaczą, że kierowca MZK zarabia średnio 3000 tys. brutto, ale na tę płacę składają się m.in. nadgodziny. Bez nich kierowca otrzymuje ok. 1300 zł netto. Spór zbiorowy załogi z zarządem spółki trwa od 2005 roku. Komitet protestacyjny domaga się podniesienia wartości punktu, na podstawie którego obliczane są wszystkie wynagrodzenia. Obecnie wynosi on 3,80 zł, pracownicy chcą, aby było to 5,20 zł - tak jak w placówkach budżetowych w Wejherowie. MZK jednak jest spółką prawa handlowego.

- Finanse firmy pozwalają na podwyżki płac o 5,98 proc., dla jednego pracownika będzie to 50 zł, dla drugiego prawie 400 zł - odpowiada Czesław Kordel, prezes firmy.
@swetoniusz
To, co Pan wyliczył, to dopiero pierwszy etap i podstawa do dalszych rachunków (nb. przyjął Pan, nie wiedzieć czemu, stawkę 1,8% na ubezp. wypadkowe). Teraz należałoby tę wielkość skorygować w dół, uwzględniając m.in. możliwość wspólnego opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci oraz dochody zwolnione z opodatkowania (np. odprawy i odszkodowania za skrócone okresy wypowiedzenia, odprawy z tyt. zwolnień grupowych, dodatki rodzinne, świadczenia z funduszu socjalnego, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe). a także wszelkie odliczenia od podstawy opodatkowania (np. opłaty za internet) i od podatku (np. ulga na każde dziecko - po ok. 90 zł)
Obliczenie Pana metodą stosunku pozapłacowych kosztów pracy do płacy netto w r. 2005 dałoby wynik 0,72 (72%), a rzeczywista wielkość klina podatkowego stanowiła wówczas, wg danych raportu OECD, 43,6%.
Mogą tego nie wiedzieć różne miltoniki, tyki, Panu też nie chciałabym przypisywać złej woli, ale Gwiazdowski z zimną krwią mąci wam w głowach. I jeszcze ta prymitywna demagogia - nie odmówię sobie tego cytatu ponownie:‼Do znudzenia powtarzam, że ‼zdolność popytowa” młodego człowieka, który idzie do pracy jest pochodną jego zdolności podażowej. Ale jeśli państwo zabiera dla siebie 80% wartości netto jego podaży (na każdy 1.000 zł pensji netto przypada 800 zł podatku PIT i składek ubezpieczeniowych) to siłą rzeczy państwo samo redukuje jego popyt. Podatki od wynagrodzenia mogłyby być przeznaczone na spłatę kredytów hipotecznych. Bo pewne jest, że mniej młody człowiek wydawałby na konsumpcję, a spłacałby raty kredytu… Perspektywa mieszkania z teściową może być gorsza od wizyty komornika…”
Żeby to jeszcze mamił, że podatek zostałby w kieszeni "młodego człowieka", ale nie! Do banku zanieść, na spłatę kredytu. Hipotecznego! (hi, hi) I teściową straszy:))
Pajacowanie.
Jeden wiklina dobrze kombinował. Myśli chłop.
T.
opis przedmiotu zamowienia :....

Zamówienie obejmuje całość przedmiotu zamówienia.
zgodnie z dokumentacją projektową obejmującą przedmiar robót (zał. nr 3) i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 3).
X. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę składa się wraz z dokumentami określonymi w pkt. VI A) - B) niniejszej SIWZ oraz załącznikami: zaakceptowanymi istotnymi postanowieniami umowy pkt XVI SIWZ i kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót stanowiącym załącznik nr 3
Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę należy podać w formie ryczałtu.
Wartość robót należy wyliczyć na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 3 niniejszej specyfikacji.
Cena powinna zawierać wszystkie składniki i koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie oferty, która po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne; w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny zamawiający postępuje zgodnie z art. 90 ustawy prawo zamówień publicznych, zastrzegając sobie prawo żądania od wykonawcy przedstawienia szczegółowej kalkulacji wartości ceny oferty .
Nie przedstawienie szczegółowej kalkulacji ceny oferty w wyznaczonym przez zamawiającego terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

I. Oferujemy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

...........................zł netto + ..............%VAT tj. .................. zł = ...............................zł brutto

SŁOWNIE: ................................................................................................................zł brutto

Wynagrodzenie ofertowe ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

II. Oferowane czynniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego dla ewentualnych prace dodatkowych nie przewidzianych :
Stawka R-g - ????. Zł

Koszty pośrednie ( R+S ) - ????. %

Zysk ( R+S+Kp ) - ???? %

mam nadzieje ze te fragmenty mojej siwz pozwola wam na podpowiedz co dalej zrobic, jets to robota budowlana pon 60 000, bdzie trwac max 3 tyg,wnoszacy protest mi zagrozil w przypadu odrzucenia ze da sprawe do sadu o uszczerbek finansowy z innych przepisów, heeelp!!!!!!
Z prospektu...

I.1.6.Koszty obciazajace Fundusz
1.Z tytulu prowadzonej dzialalnosci z Aktywów Funduszu pokrywane sa
nastepujace koszty:
1)oplaty i prowizje z tytulu dokonywanych transakcji portfelowych naliczane
przez Depozytariusza,banki,
domy maklerskie,instytucje depozytowe (np.KDPW),
2)koszty odsetek od kredytów i pozyczek zaciagniatych przez Fundusz,
3)wynagrodzenie Towarzystwa za zarzadzanie Funduszem,
4)podatki i oplaty wynikajace z przepisów prawa,
5)koszty Towarzystwa zwiazane z likwidacja Funduszu w wysokoEci 0,5%WartoEci
Aktywów Netto
Funduszu na dzien rozpoczecia likwidacji Funduszu.
2.Wartosc Aktywów Netto Funduszu pomniejszana jest codziennie o przewidywana
wartosc kosztów,o których
mowa w ust.1 pkt 1)-4),w postaci rezerw.Rozliczenie nastepuje z dolu w
okresach miesiecznych lub
kwartalnych.Wartosc Aktywów Netto Funduszu pomniejszana jest o wartosc
kosztów,o których mowa w ust.1
pkt 5),w dniu rozpoczecia likwidacji Funduszu.
3.Koszty zwiazane z dzialalnoscia Funduszu,nie wymienione w ust.1,w tym:
1)wynagrodzenie Depozytariusza,
2)koszty obs.ugi prawnej,
3)koszty badania sprawozdaf finansowych,
4)koszty sporzadzenia,druku i publikacji Prospektu Emisyjnego i jego skrótu,
5)koszty likwidacji Funduszu ponad wysokosc okreslona w ust.1 pkt 5),
6)koszty ponoszone na rzecz podmiotu prowadzacego rynek,na którym notowane
sa Certyfikaty
Inwestycyjne,
7)wszelkie oplaty karne pokrywane sa przez Towarzystwo.

I.1.7.Wynagrodzenie Towarzystwa
Towarzystwo za zarzadzanie Funduszem otrzymuje wynagrodzenie miesieczne
obliczane w stosunku do
Wartosci Aktywów Funduszu (dalej zwane "Wynagrodzeniem ").
Wynagrodzenie kalkulowane i wyplcane jest w nastepujacy sposób:
1)Wynagrodzenie naliczane jest codziennie,w wysokosci okreslonej procentowo
w skali roku, liczonej w kazdym
dniu od Wartosci Aktywów Netto Funduszu z poprzedniego dnia wyceny,
2)Maksymalna stawka Wynagrodzenia wynosi    2,5%    w skali roku,
3)Wynagrodzenie przekazywane jest ze srodków Funduszu nie pózniej niz
pietnastego dnia miesiaca
nastepujacego po miesiacu,za który przysluguje.

Jesli jest tak rzeczywiscie, to sie ten nowy Pioneer nie za bardzo
kalkuluje.
Ja w kazdym razie sadzilem, ze 1.5% na dzien dobry i 1.1% na do
widzenia to calkowite koszty funduszu i nie ma juz tych ukrytych
kosztow codziennie odejmowanych od wartosci jednostki uczestnictwa
(czy w tym przypadku od certyfikatu inwestycyjnego).

Czy jestes pewien, ze nowy Pioneer oprocz tych kosztow (1.5% + 1.1%)
pobiera tez oplate za prowadzenie. W takim wypadku powinno to byc
gdzies zapisane w regulaminie, czy gdzies indziej. I powinno byc tez

Pzdr
Mareczek
Witam!
Ostatnio trochę się przewijało wątków z tematem prawdopodobnego wezwania na
skup akcji przez Piasta. Mam trochę wolnej gotówki i tak się właśnie
zastanawiam czy nie wejść w ten walor, mimo że kurs osiągnął maksimum. Tak
żeby usystematyzować proszę o odpowiedź czy mam rację:

1. Na skup akcji przeznaczone będzie 50 milionów zł.
2. KP Konsorcjum dostanie wynagrodzenie jak skupi akcje za całą kwotę (nie
jest istotna ilość akcji, chodzi tylko o wydanie 50 milionów). W takim
razie
biorąc pod uwagę że w kolejnych 2 wezwaniach nie mogą skupić więcej niż 50%
akcji (bo raczej pozwolenia na przekroczenie 50% tak łatwo nie dostaną)
można się spodziewać ceny wezwania w granicach 3 zł? Byłoby to chyba
logiczne, bo tylko taka cena gwarantuje wydanie całych 50 milionów i
zgarnięcie premii przez KP Konsorcjum?
3. O co chodzi z tym wzorem wg którego obliczana jest kwota wynagordzenia?
Mi wychodzi że im później KP Konsorcjum skupi te akcje tym większą kwotę
dostanie - najlepiej żeby poczekali 365 dni, bo 365/365*1000000 = 1.000.000
USD. Przecież to bez sensu...
4. Jak się może zachować na walnym 23.04 Skarb Państwa?
5. Skoro ma być ogłoszone wezwanie i wszystkie znaki na ziemii wskazują na
kwotę blisko 3 zł dlaczego kurs napotyka barierę 1,9 zł, po przekroczeniu
której nagle pojawia się pełno ofert sprzedaży? Czy możliwe jest że z tym
wezwaniem to zwykła "podpucha"  celu wypchnięcia akcji "frajerom" ????

Marek

Jeżeli chodzi o pkt 1-3 to mam podobne przemyślenia. 50 mln zł podzielonena 50% akcji daje ok. 3.28 zł za akcję. W raporcie za IV kw. wartość aktywów
netto wynosiła 2.90 zł/akcję - od tego czasu 12N sprzedał pakiet akcji
Radpolu i Próchnika, które w bilansie miał juz wyzerowane (daje to kolejne
ok. 20 gr na akcję). Gdyby podobne operacje udało się powtórzyć np. na
części spółek z porfela mniejszościowego to realna wydaje sie wspomniana
cena, tj. 3.28 zł za akcję.

Nie mam pomysłu jak zostanie ustalona cena na WZA. Przed dwoma laty NFI
Octava (zarządzane też przez KP Konsorcjum) zatrudniła firmę konsultingową
do wyceny własnych aktywów i wezwanie było po 13.51 zł, czyli nawet powyżej
wartości księgowej na akcję.

Jeśli chodzi o wzór na wyliczenie premii za wynik, to milion dolarów jest do
wzięcia chyba rzeczywiście dopiero w rok po WZA. Z drugiej strony propozycja
uchwały na WZA sugeruje, że wezwania mogą być przynajmniej dwa - pierwsze na
25% akcji po wejściu uchwały w życie (czyli po zatwierdzeniu przez sąd
rejestrowy zmian w statucie pozwalających na umarzanie własnych akcji). Na
skup do 25% akcji nie trzeba zgody KPWiG - po wczorajszej informacji nt.
Stomilu Sanok takie podejście NFI Piast wydaje się całkiem sensowne.

Zachowanie Skarbu Państwa na WZA jest zagadką i, jak zwykle, czynnikiem
ryzyka - nie maja dość głosów by nie dopuścić do przyjęcia uchwał,ale
zgłaszajac sprzeciwy mogą blokować np. rejestrację zmian w statucie przez
sąd.

Być może nie jestem całkiem obiektywny w swoich sądach nt. NFI Piast - jego
akcje stanowią dość znaczącą pozycję w moim portfelu. Srednia cena zakupu to
1.70 zł i póki co zamierzam je trzymać, przynajmniej do czasu pierwszego
wezwania (kiedykolwiek to nastąpi).

Pozdrawiam.

Wiele z nas zastanawia się czy ZUS lub zakład pracy (jesli zatrudnia powyżej 20 pracowników) dobrze i uczciwie wylicza nam średnią i czy otrzymujemy zasiłek w odpowiedniej kwocie.

Zasady obliczania są takie:

Przyjmuje się średnią z 12 miesięcych poprzedających fakt zasitnienia choroby.
Do średniej wlicza się (kwoty brutto):
-wynagrodzenie podstawowe (jak w umowie o pracę)
-premie
-nagrody
-inne świadczenia

UWAGA!!!
W zależności jaki w danej firmie jest stosowany regulamin pracy, w tym regulamin wynagradzania, nie każda premia czy nagroda zostanie wliczona do średniej!!!
RADA!
Zanim przystapicie do wyjaśniania nieprawidłowości w wysokości zasiłku, poproście w kadrach lub szefa o regulamin wynagradzania pracowników. Powinno być napisane na jakiej zasadzie wypłacane zostają premie.

Żeby sprawdzic czy dostajemy odpowiednią ilośc pieniążków, to trzeba też wiedzieć jakie wysokości zarobków miesięcznie brutto pracodawca podał na druku Z3 do ZUSu (jeśli to ZUS ma płacić), lub jakie wartości przyjmuje do swoich obliczeń.

Od średniej odejmuje się wcześniejsze zasiłki chorobowe:
Jeśli pracownik chorował krócej niż pół miesiąca, czyli krócej niż połowa dni roboczych za dany miesiąc, do obliczen przyjmuje się kwotę, jaka została pracownikowi wypłacona i dzieli przez ilość dni przepracowanych (czyli minus dni choroby). Wychodzi średnia dzienna na dany miesiąc.

Jesli pracownik chorował dłużej niż połowa miesiąca, ten miesiąc liczy się jak 0 i nie wlicza do obliczania średniej.

Do średniej można doliczyć:
Jesli premie lub nagrody wg regulaminu zostają wliczone do średniej to dodaje się je w kwotach brutto, czyli za wynagrodzenie miesięczne przyjmuje się kwotę brutto, jaką faktycznie pracownik otrzymał za dany miesiąc.
Jeśli premie lub nagrody zgodnie z regulaminem nie zostają wliczone, to za wynagrodzenie za dany miesiąc przyjmuje się stawkę podstawową. Jedne premie np uznaniowe moga zostać wliczone, a np za osiągnięty wynik, nie wilczone, to zależy od regulaminu i sposobu wypłacania tych premii przez pracodawcę.

Co otrzymujemy:
na dany miesiąc otrzymujemy stawkę dzienną chorobowego, którą się uśrednia (mniejsze i większe stawki się uśrednia) i przy wypłacaniu zasiłku chorobowego stawka dzienna jest mnożona przez ilośc dni chorobowego.

Otrzymujemy kwotę zasiłku brutto, od której odejmujemy 18,71%. Po odjęciu otrzymujemy dochód pracownika (czyli zasiłek chorobowy), od któego należy jeszcze odjąć 19% podatku dochodowego. Otrzymana kwota jest kwotą netto do wypłaty z tytułu zasiłku chorobowego.

Przykład:

Liczony jako 100% czyli dla ciężarówek:-)
Po uśrednieniu wyszło:

stawka dzienna - 50 zł brutto
czas choroby - 15 dni

kwota brutto - 750 zł - 18,71%=609,67
dochód - 609, 67 zł - podatek 19%=493,83
do wypłaty netto 493,83 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przykład II
Np dla osób, które mają stałe wynagrodzenie i nie ma wątpliwości w kwestii nagród i premii.

Wynagrodzenie miesięczne wynosiło zawsze 1500 brutto
czyli średnia miesięczna z 12 miesięcy wynosiła też 1500 brutto

od 1500 odejmujemy 18,71% (ZUS)
otrzymujemy kwotę od jakiej naliczana będzie średnia dzienna, czyli

1500 - 18,71% = 1219,35

tą kwotę dzielimy przez 30 dni (zawsze 30 ZUS przyjmuje średnio miesięcznie), czyli

1219,35 / 30 = 40,64 zł

czas choroby u ciężarówki - 25 dni

25 x 40,64 = 1016,12, co jest kwotą brutto zasiłku - odejmujemy zaliczke na podatek dochodowy 19%

1016,12 - 19% = 823,06 - ta kwota zostanie pracownicy wypłacona
------------------------------------------------------------------------------------------------

uff mam nadzieję, ze coś z tych moich wywodów zrozumiecie, starałam się jasno i klarownie opisać, jakbyście miały jakieś pytania to śmiało
mam nadzieję, że nie pomyliłam się w obliczeniach

Jeszcze jedna sprawa, czasem jak już jakiś czas trwa choroba, ZUS wypłaca zasiłek pełnymi miesiącami. Np z L4, które miałam od 29.12.2006 do 21.1.2007 doatałam razem całość, a z L4, które było od 22.1.2007 do 11.2.2007 dostałam na razie tylko za wszystkie dni stycznia, czyli od 22.1.2007 do 31.1.2007. Trzeba zwracac uwage na to co ZUS pisze na tych odcinkach, jest zawsze podany okres, za który wypłaca świadczenia.
Zmiany podatkowe w 2008 r., które wpłyną na zarobki

ask, PAP 2007-12-27, ostatnia aktualizacja 2007-12-27 15:28

- Obniżenie składki rentowej, podwyżka płacy minimalnej oraz wysoka ulga na dzieci w podatku PIT - to jedne z najważniejszych zmian, przekładających się na wyższe zarobki i niższe podatki w 2008 roku.

W 2008 roku stawki podatku PIT będą nadal wynosić 19, 30 i 40 proc. Jednak podatek może być nieco niższy, dzięki nieznacznemu podwyższeniu progu podatkowego. Pierwszy próg podatkowy wzrośnie z obecnych 43 tys. 405 zł - do 44 tys. 490 zł. Oznacza to, że można będzie zarobić trochę więcej niż w tym roku, bez konieczności zapłacenia wyższego podatku.

W 2007 roku progi w podatku PIT wynosiły 43 tys. 405 zł i 85 tys. 528 zł. Oznacza to, że osoba zarabiająca do 43 tys. 405 zł płaciła 19 proc. podatku, a po przekroczeniu tego progu "wpadała" w 30- procentową stawkę podatku. Od dochodów przekraczających 85 tys. 528 zł należało już płacić 40 proc. podatku. W przyszłym roku próg ten nie ulegnie zmianie.

W 2008 roku nieznacznie wzrośnie też kwota wolna od podatku - z obecnych 3 tys. 13 zł w tym roku - do 3 tys. 90 zł. Jeśli nasz roczny dochód nie przekroczy tej sumy, to nie zapłacimy podatku.

Nieznacznie podwyższone zostaną też koszty uzyskania przychodu. Im wyższe koszty, tym niższy podatek. Dla pracowników etatowych ustawa o podatku PIT przewiduje zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. W 2008 roku koszty dla osób zatrudnionych np. na jednym etacie wzrosną z 1302 zł do 1335 zł. Dla osób zatrudnionych na jednym etacie, ale dojeżdżających, wyniosą 1668 zł 72 gr.

Duże zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych mają nastąpić w 2009 roku. Mają obowiązywać tylko dwie stawki - 18 i 32 proc. - z jednym progiem podatkowym wynoszącym 85 528 zł.

Osoby mające dzieci będą mogły już w rozliczeniu za 2007 rok znacznie mniej oddać fiskusowi. W 2007 roku została wprowadzona ulga wynosząca 1145 zł na każde dziecko. Jest to kwota odpisywana od podatku. Zaś w 2008 roku ulga będzie jeszcze większa i wyniesie 1173,7 zł.

W styczniu 2008 roku nastąpi też drugi etap obniżki składki rentowej, co oznacza wyższe pensje netto. W lipcu tego roku składka została obniżona o 3 pkt. proc. Na początku przyszłego roku jest planowana obniżka o kolejne 4 pkt. proc.

Eksperci obliczają, że dzięki obniżce składki pensja osób zarabiających 3 tys. zł wzrosła od lipca br. o ok. 90 zł, a od stycznia wzrośnie o kolejne 60 zł.

Od 1 stycznia 2008 roku o 190 zł wzrośnie też płaca minimalna z obecnych 936 zł do 1126 zł. Oznacza to, że osoba zatrudniona na pełnym etacie nie może zarabiać mniej niż 1126 zł. Wyjątkiem jest wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę, które w pierwszym roku zatrudnienia nie mogą zarabiać mniej niż 80 proc. pensji minimalnej, czyli ok. 900 zł.

Większe świadczenia otrzymają też emeryci i renciści. Od 1 marca 2008 r. emerytury i renty będą corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji i co najmniej 20 proc. wskaźnika wzrostu płac. Obecnie waloryzacja następuje co trzy lata, chyba że skumulowany wskaźnik inflacji przekroczy 5 proc.

Od 2008 roku wzrasta też limit zwolnienia z podatku VAT. Obecnie VAT-u nie płacą przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 10 tys. euro. W 2007 roku jest to 39,7 tys. zł. Od 1 stycznia 2008 r. limit zwolnienia z VAT będzie wyrażony w złotych i wyniesie 50 tys. zł.
Taki sobie art... http://www.nbportal.pl/pl/?pageId=15223

Może kogoś zainteresuje. Chociaż większość ludzi po prostu oszczędza i rybka im to jak to dokładnie działa... ważne by rosło

Cytat: Tajemnice jednostki
Autor: Tomasz Publicewicz

Przy inwestycjach na rynku funduszy inwestycyjnych, nasze wpłaty przeliczane są na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Wyrażają one proporcjonalny udział inwestorów w majątku funduszu. Co trzeba wiedzieć o "jednostce" dalej?

Każda jednostka uczestnictwa funduszu otwartego reprezentuje jednakowe prawa majątkowe jego uczestników. Ponieważ nie jest ona papierem wartościowym, nie może być zbyta przez uczestnika na rzecz osób trzecich - jedynie sam fundusz w momencie naszej rezygnacji z uczestnictwa w nim, odkupuje od nas jednostki, dokonując ich umorzenia.

Jednostki podlegają natomiast dziedziczeniu, może zostać także ustanowiony na nich zastaw.

Wartość jednostki wyliczana jest w dniu wyceny, którym zazwyczaj jest dzień sesji na GPW w Warszawie. Niektóre fundusze dokonują wycen jednostek z mniejszą częstotliwością, jednak nie może być ona rzadsza niż raz w tygodniu dla funduszy otwartych oraz raz na kwartał dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Wartość jednostki w danym dniu wyliczana jest w oparciu o wartość aktywów netto funduszu (wartość wszystkich składników portfela, wycenionych w oparciu o dane z określonej godziny pomniejszonych o wartość zobowiązań) oraz liczbę jednostek będących w posiadaniu uczestników. Z kolei cena nabycia to wartość jednostki powiększona o opłatę manipulacyjną. Oblicza się ją dzieląc wartość aktywów netto przypadających na jednostkę funduszu (WAN/j) przez wyrażenie (1-stawka opłaty manipulacyjnej). Jeżeli fundusz nie pobiera opłaty przy zbywaniu jednostek, cena ich nabycia równa jest WAN/j.

W mediach podawane są dwie wartości jednostek: brutto (wyższa) oznacza cenę jednostki powiększoną o stawkę opłaty manipulacyjnej (tyle zapłacimy za jednostkę nabywając udziały w funduszu), natomiast cena netto (niższa) określa cenę jej umorzenia (tyle otrzymamy za jednostkę przy wyjściu z funduszu).

Cena jednostki zawiera w sobie koszty pokrywane bezpośrednio ze środków funduszu - tzw. limitowane i nielimitowane koszty operacyjne. Najważniejszym ich elementem jest wynagrodzenie TFI za zarządzanie funduszem (z tych środków opłacane są zazwyczaj przez fundusz także inne rodzaje kosztów). Oznacza to, że koszty te odliczane są od aktywów netto funduszu, przez co bezpośrednio wpływają na wycenę jednostki (jej cena zawiera w sobie już te koszty). Maksymalny limit wynagrodzenia TFI za zarządzanie funduszem określa statut.

Coraz więcej funduszy zbywa różne kategorie jednostek, określane zazwyczaj literami alfabetu. Różnią się one głównie momentem i wysokością pobieranej opłaty manipulacyjnej lub stawką wynagrodzenia TFI za zarządzanie. Różne typy jednostek oferowane są określonym grupom inwestorów - mogą być dostępne np. dla podmiotów, których wartość już dokonanych inwestycji przekracza określony limit, dla uczestników planów systematycznego oszczędzania, pracowniczych programów emerytalnych, indywidualnych kont emerytalnych, bądź dla osób nabywających jednostki za pośrednictwem określonego dystrybutora.
Witam
Przymierzam się do otworzenia DG i w związku z tym muszę skalkulować jaka kwota zostanie mi co miesiąc na rękę.
Przy założeniu, że dochód będzie stały 4820 lub 5000 netto.

No i tu powstaje problem jak to wszystko poobliczać aby poznać kwotę końcową po opodatkowaniu.
Przewertowałem to forum i kilka innych artykułów i przygotowałem obliczenie prosił bym któregoś z obeznanych forumowiczów o sprawdzenie jego poprawności. Zakładam minimalne koszty uzyskania przychodu.

Wg. wzoru:
Przychód - Koszty uzyskania przychodu (m.in. Skladka na Ubezp. Społ) = Dochód
Dochód razy skala podatku (19% np.) - 586,85 zł (kwota wolna od podatku) - Składka na Ubezp. Zdrowotne (płacisz 9 % a odliczasz tylko 7,75%) = Do zapłaty podatek.
Za każdy miesiąc liczysz narastająco. W każdym kolejnym miesiącu odejmuje się łączną kwotę już zapłaconego podatku.

1 126 zł minimalne wynagrodzenie -> 337,8 podstawa składki na ubezpieczenie społeczne
2 899,83 zł przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2007 r. -> 2175 podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kwoty na ZUS:
19,52% (65,94 zł) - emerytalne
6% (20,27 zł) - rentowe
1,8% (6,08) - wypadkowe
2,45% (8,28) - chorobowe

9% (195,74) - Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
7,75% (168,55) - Ubezpieczenie zdrowotne do odjecia z podatku

1 miesiąc
4820 - 100,56 = 4719,44 (Przychód - Koszty = Dochód)
* 0,19 Podatek
= 896,69 Wartość podatku
- 586,85 Kwota wolna od podatku
= 309,84
- 168,55 Kosztu ubezp zdrowotnego
Podatek = 141,29 (Do zapłaty w US)

2 miesiąc
9620 - 201,12 = 9418,88 Przychód - koszty = Dochód
* 0,19 Podatek
1789,59 Wartość podatku
- 586,85 Kwota wolna od podatku
= 1202,74
- 337,10 Łączny koszt ubezp. zdrowotnego
= 865,64
- 141,29 Zaliczki zapłacone na poczet podatku
Podatek = 724,35 Kwota podatku do zaplaty w US

3 miesiąc
14460 - 301,68 = 14158,32 Przychód - koszty = Dochód
* 0,19 Podatek
2690,08 Wartość podatku
- 586,85 Kwota wolna od podatku
= 2103,23
- 505,65 Łączny koszt ubezp. zdrowotnego
= 1597,58
- 865,64 Zaliczki zapłacone na poczet podatku
Podatek = 731,94 Kwota podatku do zaplaty w US

........

12 miesiąc
57840 - 1206,72 = 56633,28 Przychód - koszty = Dochód
* 0,19 Podatek
10760,32 Wartość podatku
- 586,85 Kwota wolna od podatku
= 10173,47
- 2022,60 Kosztu ubezp zdrowotnego
= 8150,87
- 7422,73 Zaliczki zapłacone na poczet podatku
Podatek = 728,14 Kwota podatku do zaplaty w US

I jeszcze jedno pytanie na koniec praca przeze mnie wykonywana będzie polegała na projektowaniu funkcji w oprogramowaniu komputerowym z tego co się orientuję podlega to jakimś ulgom. W takiej samej samej sytuacji są artyści. Generalnie chodzi o pracę twórczą i przekazywanie praw autorskich. Czy ktoś mógłby mi przybliżyć ten temat jeśli chodzi o opodatkowanie?

Z góry dziękuję za wszelką pomoc i przepraszam że tak się rozpisałem :)
Pozdrawiam Robert
Aby jednoznacznei powiedzieć, co w tej sytuacji należy uczynić - trzeba zapoznać się z pełną dokumentacją. Czasami jeden szczegół, przeoczony i uznany za nieistotny, może przesądzić o tym, czy oferta zostanie odrzucona, czy też nie. My jednak musimy opierać się na informacjach podanych przez pytającego, a jeżeli tak, to:
Sygn. akt: KIO/UZP 362/08
WYROK z dnia 30 kwietnia 2008r.
(…) Jak wynika z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym treści opisu sposobu obliczenia ceny w pkt 18.2 Instrukcji dla Wykonawców wymogiem nałożonym na Wykonawców było określenie cen jednostkowych netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji ściśle wg kolejności pozycji wymienionych w Formularzu Kosztorysu ofertowego. Ponadto z treści § 9 ust. 2 Istotnych postanowień umowy wynika, że w przypadku różnicy ilości robót przewidzianych w kosztorysie ofertowym, rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu zamiennego mającego charakter powykonawczy, przy zastosowaniu cen jednostkowych robót ustalonych w kosztorysie ofertowym. Powyższy opis oznacza, że w niniejszym postępowaniu stosuje się wynagrodzenie kosztorysowe w rozumieniu z art. 629 kodeksu cywilnego. W sytuacji braku ceny jednostkowej pominięcie jakiejkolwiek pozycji powoduje, że rozliczenie wykonanych robót zostanie uniemożliwione. W rozpatrywanej sprawie niesporny jest stan faktyczny polegający na pominięciu przez Odwołującego w kosztorysie ofertowym dokonania wpisu w poz. 392 jednej kolumny 6 -‼cena jednostkowa" przy jednoczesnym wypełnieniu wartością 0,00 zł kolumny 7 - ‼cena łączna". W tej sytuacji dokonanie rozliczenia robót z zastosowaniem cen jednostkowych staje się niemożliwe, co czyni zrozumiałym staranie Wykonawcy o uznanie, że przeoczenie wpisania ceny jednostkowej w kosztorysie jest brakiem wymagającym poprawienia lub uzupełnienia przez wypełnienie rubryki w trybie poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
Skład orzekający KIO analizując treść oferty Odwołującego oraz postanowień siwz stwierdza, że kosztorys załączony do oferty stanowi jej integralną część. W konsekwencji oznacza to, że treść kosztorysu stanowiącego część treści oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
Izba nie uznała słuszności stanowiska Odwołującego jakoby zaniechanie dokonania wpisu wielkości ceny jednostkowej stanowiącej element cenotwórczy mogło być uznane za oczywistą omyłkę pisarską podlegającej poprawieniu przez Zamawiającego w trybie art. 87 ustawy Pzp. Wprowadzenie nowej treści w rubryce niewypełnionej nie jest w istocie rzeczy poprawieniem omyłki, trudno bowiem za poprawienie uznawać wpisanie przez Zamawiającego nowej wielkości bez dokonywania poprawek.
Brak jakiegokolwiek wpisu w wyodrębnionej rubryce kosztorysu nie może być również utożsamiany z oczywistą omyłką polegającą na braku znaku graficznego lub wyrazu w ciągu wyrazów, z których treści wynika oczywisty brak wymagający uzupełnienia. Należy przy tym wskazać, że w postępowaniach z ceną kształtowaną na podstawie kosztorysu i wynagrodzeniem kosztorysowym, ceny jednostkowe stanowią podstawową wielkość, od której uzależnione jest ustalenie ceny oferty i wynagrodzenia wykonawcy. Brak ceny jednostkowej uniemożliwia również dokonywanie poprawy omyłek rachunkowych w cenie ofertowej w trybie art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Wobec ustalenia zaistniałych odstępstw w ofercie Odwołującego w stosunku do treści siwz, orzeczono, jak w sentencji mając na względzie obowiązujący stan prawny w chwili orzekania (…)
Wysokość pierwszych emerytur z tytułu oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych, które w 2009 r. otrzyma kilka tysięcy kobiet kończących wówczas 60. rok życia, może nieprzyjemnie je zaskoczyć. Większość z nich wyniesie bowiem po 40 zł - 70 zł miesięcznie. Tymczasem spora część uczestników drugiego filaru obecnego systemu ubezpieczeniowego spodziewa się świadczeń znacznie wyższych.

Przez 10 lat wiele nie uzbierasz...

Pierwsze wpłaty do OFE nastąpiły dopiero w 1999 r. w wyniku wprowadzenia obowiązku (dla urodzonych po 1968 r.) lub możliwości (dla urodzonych w latach 1949-1968) przekazywania części składek emerytalnych do wybranego funduszu. Zapisano to w art. 22 i 111 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Oznacza to, że pierwsze emerytury kapitałowe będą wypłacane już po 10 latach od rozpoczęcia oszczędzania, okresie zbyt krótkim dla zebrania większej kwoty składek i uzyskania znaczących efektów z zainwestowania tych środków
...i wiele nie dostaniesz

W obliczeniach przybliżonej wysokości świadczeń kobiet odchodzących na emerytury w 2009 r. przyjmujemy, że będą to tzw. indywidualne emerytury dożywotnie, wykupywane w przyszłych zakładach emerytalnych (mają być dopiero utworzone). Wysokość takiej emerytury - w dużym uproszczeniu - będzie wynikiem podzielenia kwoty zebranego kapitału i przekazanego przez ofe do zakładu emerytalnego, przez dalszą długość trwania życia osoby ubezpieczonej liczoną w miesiącach.

Nasz rachunek uwzględnia trzy grupy kobiet: otrzymujących średnie wynagrodzenia wynoszące: 1.000 zł, 2.000 zł lub 3.000 zł miesięcznie. W obliczeniach pomijamy efekty inwestowania przez ofe otrzymanych składek i koszty obsługi systemu, dziś trudne do przewidzenia.

Przewidywane kwoty zebranych składek i wysokości przyszłych emerytur (wszystkie wielkości zaokrąglone do pełnych złotych)

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto
w latach 1999-2008 1.000 zł 2.000 zł 3.000 zł
Suma składek przekazanych ofe
w tych 10 latach 8.760 zł 17.520 zł 26.280 zł
Emerytura z ZUS ustalona według nowych zasad 706 zł 1.024 zł 1.343 zł
Indywidualna emerytura dożywotnia
z drugiego filaru 36 zł 67 zł 98 zł
Stopa zastąpienia ostatniego zarobku netto przez łączną emeryturę z ZUS i ofe 90% 69% 61%
Znaczący wpływ na kwotę świadczenia będzie miało tzw. średnie trwanie życia ustalane przez Główny Urząd Statystyczny, bowiem to ten wskaźnik bezpośrednio określa czas pobierania emerytury. Średnie trwanie życia może być obliczane wspólnie dla obydwu płci lub odrębnie dla mężczyzn i kobiet. Decyzja w tej materii znacząco wpłynie na wysokość nowych emerytur, ponieważ kobiety żyją dłużej, czyli przyjęcie odrębnego sposobu obliczania tego parametru obniży ich emerytury (zebrany kapitał będzie dzielony przez dłuższy czas życia na emeryturze). Dane zbierane dla różnych potrzeb i sporządzane w różnych okresach mogą się nieco różnić, dlatego musi nastąpić jednoznaczne ustawowe określenie tego wskaźnika i sposobu jego obliczania (wspólny dla obu płci, czy też ustalany odrębnie i z jakiego okresu). Wskaźniki odrębne dla kobiet i mężczyzn podawane są przez GUS na stronie www.stat.gov.pl, natomiast aktualne wielkości wspólne dla obydwu płci prezes GUS opublikował w komunikacie z dnia 26 marca 2007 r. (Mon. Pol. nr 23, poz. 261). Na wyższe świadczenia trzeba dłużej oszczędzać Dłuższy czas oszczędzania na emeryturę z ofe pozwoli na uzyskanie znacznie wyższych świadczeń. Takie prognozy prezentowane są na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) oraz wynikają z obliczeń przeprowadzonych w oparciu o zamieszczone tam tzw. kalkulatory emerytalne. Szacunkowe wyniki tych działań, dotyczące kobiet zarabiających 60% średniej krajowej, pokazuje zestawienie nr 2. Zestawienie nr 2 - Wysokość świadczeń przy różnym okresie oszczędzania w ZUS i OFE
Podstawowe dane
o ubezpieczonym Zgromadzony
kapitał emerytalny Emerytura netto (miesięcznie)
Kobieta urodzona w 1963 r. przejdzie na emeryturę
w 2023 r. w wieku 60 lat i po 38 latach pracy prawie 246 tys. zł, z czego
197 tys. zł w ZUS
i 49 tys. zł w ofe 660 zł z ZUS i 178 zł z ofe, razem 838 zł
Kobieta urodzona
w 1976 r. przejdzie
na emeryturę w 2041 r.
mając 65 lat i łącznie 43 lata pracy około 343 tys. zł z czego około
190 tys. zł w ZUS
i prawie 153 tys. zł w ofe 742 zł z ZUS i 624 zł z ofe, razem 1.366 zł

Szybszy od przyjętego wzrost poziomu wynagrodzeń, a to już obserwujemy, a także większa efektywność inwestowania składek może znacząco zmienić podane kwoty.

Wielu analityków uważa, że z każdego 1.000 zł zebranego kapitału dostaniemy 4-5 zł comiesięcznej emerytury. Aby po wielu latach oszczędzania utrzymać poziom życia zbliżony do osiąganego w czasie aktywności zawodowej trzeba zgromadzić w ZUS i ofe około 1 mln zł kapitału emerytalnego.

Z czego żyją PTE, OFE i zakłady emerytalne?

Należy zaznaczyć, że powszechne towarzystwa emerytalne, zarządzające ofe oraz przyszłe zakłady emerytalne obciążają i będą obciążały ubezpieczonych kosztami obsługi systemu. Jednak na szczęście wysokość tych kosztów jest ustawowo ograniczona i podlega kontroli wymienionej KNF. Najwyższe opłaty to opłata od składki i opłata za zarządzanie funduszem. Dziś wysokość pierwszej opłaty nie może przekroczyć 7%. Będzie ona sukcesywnie malała, aby w 2014 r. dojść maksymalnie do 3,5%. Opłata za zarządzanie składa się z dwóch części: stałej, ustalonej w statucie, ale nie wyżej niż 0,045% aktywów netto w skali miesiąca oraz zmiennej, zależnej od wyników inwestycyjnych funduszu i wynoszącej najwyżej 0,005% wartości aktywów netto.

żródło: gazeta podatkowa
ZESTAW „A”

1. W układzie rodzajowym kosztów znajdują się miedzy innymi następujące pozycje:
a) usługi bankowe
b) koszty reprezentacji i reklamy
c) koszty sprzedaży
d) robocizna bezpośrednia
e) koszty finansowe

2. Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicz się między innymi:
a) otrzymane dywidendy
b) otrzymane odsetki karne od należności przeterminowanych
c) otrzymane dotacje i darowizny
d) dodatni wynik na sprzedaży składników majątku trwałego
e) dodatni wynik na sprzedaży towarów
f) odpis ujemnej wartości firmy

3. Elementami wartości niematerialnych i prawnych są między innymi:
a) wyemitowane przez przedsiębiorstwo obligacje zamienne
b) dodatnia wartość firmy
c) ujemna wartość firmy
d) udziały w spółkach
e) programy komputerowe

4. Na zmniejszenie stanu gotówki wpływa ( wpływają ):
a) wzrost zobowiązań
b) spadek zobowiązań
c) wzrost RMC
d) spadek RMC
e) wzrost inwestycji długoterminowych
f) spadek inwestycji długoterminowych
g) wzrost amortyzacji

5. Na różnicę miedzy zyskiem operacyjnym a zyskiem brutto mogą składać się między innymi:
a) podatek od nieruchomości
b) podatek dochodowy
c) naliczone odsetki karne od zobowiązań
d) straty nadzwyczajne
e) otrzymane lub przekazane darowizny

6. Zapłacone odsetki karne za przeterminowane zobowiązania budżetowe: ???????????
a) stanowią stratę nadzwyczajną przedsiębiorstwa
b) stanowią składnik kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa
c) zwiększają dochód przedsiębiorstwa do opodatkowania
d) wpływają na zmniejszenie stanu gotówki
e) zmniejszają zysk brutto przedsiębiorstwa
f) powodują efekt tarczy podatkowej

7. Podatku dochodowego CIT nie płaci się od:
a) dochodów z odsetek od sum na rachunkach bankowych
b) należnego podatku VAT
c) zaliczek na poczet dostaw
d) kwot naliczonych lecz nie otrzymanych należności za sprzedane produkty

8. Do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się między innymi:
a) darowizna na cele gospodarcze
b) wydatków na nabycie środków trwałych
c) wydatków na wynagrodzenia członków rad nadzorczych
d) wydatków na prace B+R zakończone niepowodzeniem

9. Wydatkami pieniężnymi nie stanowiącymi kosztów rachunku zysków i strat są między innymi:
a) zapłacenie odsetek od kredytu obrotowego
b) spłata zobowiązania za dostarczone materiały???????
c) wypłacenie wynagrodzenia członkom rady nadzorczej
d) zakup środków trwałych za gotówkę???????
e) wypłata dywidendy akcjonariuszom

10. Które z poniższych zdarzeń wpływa na zmniejszenie kapitału własnego spółki akcyjnej:
a) sprzedaż środka trwałego
b) sprzedaż zbędnych zapasów
c) osiągnięcie straty netto
d) wypłata dywidendy akcjonariuszom
e) spłata zobowiązania

11. Ryzyko finansowe dotyczy:
a) zmiany rentowności eksploatacyjnej sprzedaży (RE) pod wpływem zmian poziomu sprzedaży
b) zmiany rentowności kapitału własnego (ROE) pod wpływem zmian poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa
c) zmiany rentowności kapitału własnego (ROE) pod wpływem zmian poziomu sprzedaży

12. Wyrazem wysokiego ryzyka operacyjnego jest:
a) wysoki udział kosztów stałych w kosztach operacyjnych????
b) wysoki poziom zapasów i należności
c) wysoki udział odsetek w strukturze EBITu
d) wysoki udział kosztów zmiennych w sprzedaży netto
e) wysoka rozpiętość miedzy marżą brutto a WE
f) niska rozpiętość miedzy marżą brutto a WE
g) wysoka wartość mnożnika kapitału własnego
h) duży udział kapitału obcego w strukturze pasywów??????

13. Bezpośrednim następstwem zwolnienia rotacji zapasów jest lub może być:
a) brak środków na inwestycje
b) wzrost zapotrzebowania na kapitał pracujący
c) wzrost należności
d) spadek środków pieniężnych ( gotówki )
e) wzrost kosztów operacyjnych
f) wzrost zapotrzebowania na kredyt obrotowy

Poniesione w danym roku nakłady na inwestycje w majątek trwały są wykazywane w bilansie „środki………….. w budowie. T/N

Dywidenda może być też wypłacona z odpowiedniej części kapitału zapasowego. T/N

Cykl konwersji gotówki netto różni się od cyklu konwersji gotówki brutto o wielkość zobowiązań z tytułu VAT. T/N

Wraz ze wzrostem odsetek w strukturze EBIT-u rośnie ryzyko finansowe. T/N

Koszt kapitału oblicza się zarówno dla kapitału obcego jak i własnego. T/N

Połączona dźwignia operacyjna i finansowa pokazuje zależność między sprzedażą a ROA. T/N

Wskaźnik płynności „szybki” powinien być jak najwyższy. T/N

Formuła Du Pont’a pokazuje m.in. wpływ struktury kapitału na rentowność kapitału własnego. T/N

Nadwyżka finansowa to nadmiar wolnej gotówki w stosunku do potrzeb. T/N

Kapitał pracujący można obliczyć odejmując od aktywów bieżących bieżące należności. T/N

Wskaźnik płynności bieżącej mniejszy od 1,0 oznacza zawsze ujemny kapitał własny. T/N

Indos weksla to złożenie weksla w banku w zamian za uzyskany kredyt dyskontowy. T/N

Sekurytyzacja aktywów to sposób ich klasyfikacji. T/N

Wartość netto środków trwałych to wartość brutto pomniejszona o amortyzację. T/N

>